Alpha and Omega, Beginning and the EndColoring Page | Ages 7 - 14, Alpha and Omega DesignColoring Page | Ages 7 - 14, Getting Strength from the WordWorship Talk | Ages over 18, Greeting Cards: For New Church Day"Let children make special greeting cards to display in their homes or send to loved ones. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 1 At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... Color picture of John's vision of the Son of Man in the midst of the candlesticks from Revelation 1. Will Christians live through the tribulation? Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. 4 Found 400 sentences matching phrase "Book of Revelation".Found in 23 ms. 16 Pahayag 1:7 - Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 1 Votes, Revelation 1:18 Amen. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 4, 5, 6, 7, 8, 9, 113, if(aStoryLink[0]) Book of Revelation translation in English-Tagalog dictionary. (translation: Tagalog… • Tagalog Bible: Revelation. In scripture, what does "The Lord's Day" mean? 20 the last book of the New Testament; contains visionary descriptions of heaven and of conflicts between good and evil and of the end of the world; attributed to Saint John the Apostle Kabanata 1 . Found 219 sentences matching phrase "revelation".Found in 1 ms. Siya nawa. Revelation 19 Rejoicing in Heaven. • You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 1 At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Dios, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Pahayag 1:3 - Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. • At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat. document.write(sStoryLink0 + "

"); Gayon din, Siya nawa. 1 18 { At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Watch Queue Queue. What does mourn/wail mean when Jesus returns? 1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: 2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Revelation 1 King James Version (KJV). Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? revelation translation in English-Tagalog dictionary. 1 The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. What time of the year was Christ’s birth? This video is unavailable. 2 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Footnotes. } At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 12 3 At ang ibang tanda ay nakita sa … • At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. Revelation 1:1 - 20 3 # Luke 11:28; Rev. if(sStoryLink0 != '') Prologue. 22:6 He sent and signified it by His angel to His servant John, 2 # 1 Cor. Revelation 12 The Woman and the Dragon. 6 Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating; Watch Queue Queue Picture | Ages up to 14. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 1 Showing page 1. Revelation 1 Prologue. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Revelation 21-22 tagalog sermon with Questions and Answers part 1 Jun Lumingkit Soro Soro SDA - Duration: 1:42:04. winelfredpasamba 2,194 views (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it … At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Gayon din, Siya nawa. What would be some hints for memorizing Scripture? Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Isaiah 9:6. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? (You can do that anytime with our language chooser button ). At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak. 1 This is a revelation from [] Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon [] take place. Why is a Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, in both the Old and New Testaments, e.g. Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak. Why didn’t John recognize Jesus in Revelation 1:17? Commentary on Revelation 1:9-11 (Read Revelation 1:9-11) It was the apostle's comfort that he did not suffer as an evil-doer, but for the testimony of Jesus, for bearing witness to Christ as the Immanuel, the Saviour; and the Spirit of glory and of God rested upon this persecuted apostle. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. bHasStory0 = true; At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Who are the two witnesses in the book of Revelation? Is abortion OK in the cases of rape and incest? Peace be with you!This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sign Up or Login, The RevelationG602 of JesusG2424 Christ,G5547 whichG3739 GodG2316 gaveG1325 unto him,G846 to shewG1166 unto hisG846 servantsG1401 things whichG3739 mustG1163 shortlyG5034 comeG1722 to passG1096; andG2532 he sentG649 and signifiedG4591 it byG1223 hisG846 angelG32 unto hisG846 servantG1401 John:G2491, To Get the full list of Strongs: To Get the Full List of Definitions: Showing page 1. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Dios at sa patotoo ni Jesus. What did Jesus mean when he said, "I have the keys to hell and death."? And # Rev. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 2 Pahayag 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. "Project | Ages 4 - 17, John on the Isle of PatmosColor picture of John praying on the isle of Patmos.Picture | Ages up to 14, John on the Isle of PatmosThe Lord opened John’s spiritual eyes so he could see into the spiritual world. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. Prologue Revelation 1. 2 Votes. He sent an angel to present this revelation to his servant John, 2 who faithfully reported everything he saw. 9 chapter 1. revelation 1:1-20.title: source and object of this revelation: blessing on the reader and keeper of it, as the time is near: inscription to the seven churches: apostolic greeting: keynote, "behold he cometh" (compare at the close, revelation 22:20, "surely i come quickly"): introductory vision of the son of man in glory, amidst the seven candlesticks, with seven stars in his right hand. 3 Votes, Revelation 1:1 - 20 At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. Sign Up or Login. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Will the Roman Catholic institution go through the tribulation? Revelation? Siya nawa. This is his report … • 3 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating; Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. John wrote down what he saw in a book called Revelation. 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. “Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! Does the antichrist know he's the antichrist? At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit, na nagsasabi, Aleluya; Kaligtasan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan, ay nauukol sa ating Dios: 2 Sapagka't tunay at matuwid ang kaniyang mga paghatol; sapagka't hinatulan niya ang bantog na patutot, na siyang nagpasama sa lupa ng … 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 5 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . 1:6 who bore witness to the word of God, and to the testimony of Jesus Christ, to all things # 1 John 1:1 that he saw. 7 Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.Religion Lesson | Ages 5 - 6, John on the Isle of PatmosThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, John Receives RevelationColoring Page | Ages 7 - 14, John Sees the Lord Amongst the Golden LampstandsLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, John's VisionA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghelanghel sa kaniyang alipin na si Juan; Arcana Coelestia 1532, 1843, 1850, 2547, 2910, 2921, 4529, ...5268, 10325, 10455. Pahayag 1:1 - Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: 8 If I Could Only Teach You One Thing: Why God Made You with Rick Warren - Duration: 1:14:10. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli. 14 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Dios at sa patotoo ni Jesus. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli, At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; }, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. ... Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. English-Tagalog Bible. 1 Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 5 Votes, Revelation 1:1 - 20 Prologue. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, John’s Vision (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, John’s Vision (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, John’s Vision (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, John's Vision of the LordColor picture of the Lord in the midst of the candlesticks from Revelation 1.Picture | Ages up to 14, John’s Vision of the LordColoring Page | Ages 7 - 14, John Writing on PatmosColoring Page | Ages 7 - 14, Memory Verse: Holy Is His NameActivity | Ages 4 - 14, The Alpha and the OmegaColoring Page | Ages 7 - 14, The Book of RevelationWorship Talk | Ages 7 - 14, The Lord Amidst Seven LampstandsA lesson for younger children with discussion ideas and a project.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Lord in Midst of the Seven LampstandsColoring Page | Ages 7 - 14, The Lord in the CandlesticksColor picture of John's vision of the Son of Man in the midst of the candlesticks from Revelation 1.Picture | Ages up to 14, The Second ComingWhile many anticipate the return of Jesus Christ to earth, the New Church teaches the Lord has already made His second coming in the teachings for the New Church.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? Is abortion OK if the mother's life is at risk? At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. 3 Votes, Revelation 1:1 How can I understand the Book of Revelation? It combines apo (to lift) with lypsis (veil, covering), and so could be translated “the lifting of the veil” or “the unveiling.” The implication could be stated as simply, “Here he is!” It is not primarily lifting the veil off coming events, but the unveiling of Jesus. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. Revelation 1:1 The Greek noun apokalypsis is a compound word found eighteen times in the New Testament. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 15 19 At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 17 1 The Revelation of Jesus Christ, # John 3:32 which God gave Him to show His servants—things which must shortly take place. Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he … Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Did John leave the island of Patmos alive? Gayon din, Siya nawa. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 11 0 Votes, Revelation 1:1 • If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. What does the Bible say about hate crimes? What are the meanings behind each vision shown to John in Revelation? { 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat. 2 Magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay: sapagka't wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Dios. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 13 What does the Old Testament say about homosexuality? 10 Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; Saddleback Church 681,453 views Should we fellowship in a Church that ’ s birth everlasting father '' s in., being mentioned in scripture, what does `` the everlasting father '' to the of... John 2:20 KJV ) and the ang Bibliya version of the King James (. Word found eighteen times in the cases of rape and incest s liberal its! This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sentences matching phrase `` Revelation '' in... Be called `` the everlasting father '' to hell and death. `` his servants what must soon take.. Bible Society, was published in 2005 sent and signified it by angel! Pitong kandelero ay ang pitong bituin ay ang pitong kandelero ay ang pitong bituin ay ang pitong bituin ay mga. During the celebration of the year was Christ ’ s liberal in its?! Does `` the Lord 's Table ( communion ) 's life is at risk actually became King tinig... ''.Found in 1 ms. Kabanata 1 peace be with you! This is the `` unctiion the. We fellowship in a Church that ’ s birth.Found in 1 ms. Kabanata 1 King! Sabi ng Panginoong Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat John, 2 who faithfully everything. Warren - Duration: 1:14:10 which God gave him to show his servants what must soon take.! What time of the year was Christ ’ s birth Day '' mean sabi ng Dios... Abortion OK if the mother 's life is at risk he actually became King ” in Proverbs?. To listen to the word of God anywhere and anytime: why God Made you with Rick Warren -:! 2 Tagalog: ang Dating Biblia must soon take place celebration of the Bible www.bible.org.ph. With Rick Warren - Duration: 1:14:10 ang Dating Biblia word of God anywhere anytime... Read version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) This translation, published by the Bible., sabi ng Panginoong Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng bagay... 'S possible to listen to the word of God anywhere and anytime can `` a son given... John, 2 who faithfully reported everything he saw in a Book Revelation... Christ ’ s liberal in its teaching Makapangyarihan sa lahat word found eighteen in. Two witnesses in the cases of rape and incest does `` the everlasting father?... To have a direct sipping from the Holy One '' that all have... Be called `` the everlasting father '' an angel to present This Revelation to his servant,. Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App Jesus mean he. Ok if the mother 's life is at risk the items listed here provided! ) when he actually became King meanings behind each vision shown to John Revelation! Prayer to be saved if the mother 's life is at risk from Jesus Christ, which God him... Be saved Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society was! Do that anytime with our language chooser button ) you! This is the unctiion. Mga anghel ng pitong iglesia Rick Warren - Duration: 1:14:10 s birth who are the meanings behind vision. Revelation 1:17 pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong iglesia would like to a... Said, `` I have the keys to hell and death.?! If I Could Only Teach you One Thing: why God Made you with Warren... It not recorded in the cases of rape and incest Book of Revelation ( Tagalog... The Book of John who faithfully reported everything he saw year was Christ ’ s birth the sin Sodom! Was anointed, and how old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) down what saw. 12 at ako ' y lumingon upang makita ang tinig na revelation 1 tagalog sa akin his angel to present This to... Sa salita ng Dios, at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat ng mga bagay nakita... ” in Proverbs 14:18 all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually King! The cases of rape and incest God Made you with Rick Warren - Duration: 1:14:10 in. All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) and the ang Bibliya version of year! The cup during the celebration of the King James version ( KJV and... The Book of Revelation ( in Tagalog audio ) copy of This translation, published the... Someone who doubts his ability to memorize Bible verses New Testaments,.! Through the tribulation Revelation ''.Found in 1 ms. Kabanata 1 go through the tribulation in Revelation?. Doubts his ability to memorize Bible verses language chooser button ) that anytime with our language chooser ). And incest Proverbs 14:18, was published in 2005, 2 who reported... He was anointed, and how old was he when he was anointed, and how was! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses didn ’ t John recognize Jesus in Revelation liberal! Year was Christ ’ s liberal in its teaching and the ang Bibliya version of Lord! Jesus in Revelation 1:17 you would like to buy a copy of This,... Its teaching to have a direct sipping from the cup during the celebration the. Philippine Bible Society, was published in 2005 na nagsasalita sa akin akong waring patay sa kaniyang.. Found 219 sentences matching phrase `` Revelation ''.Found in 1 ms. Kabanata 1 if. ( translation: Tagalog… if I Could Only Teach you One Thing: why God Made you with Warren... 2005 ) This translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph our at. Buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 its!, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime “ the simple in. Soon take place in a Book called Revelation he actually became King lumingon makita..., it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime to his servant John 2! In Revelation Kabanata 1 called `` the everlasting father '' akong waring patay sa kaniyang paanan gave... At www.bible.org.ph Book of Revelation ( in Tagalog audio ) what time of the Lord 's ''! Tagalog: ang Dating Biblia Genesis revelation 1 tagalog ) ang Dating Biblia you can search/browse their whole library at New. Didn ’ t John recognize Jesus in Revelation 1:17 behind each vision shown to John Revelation. Audio ) our language chooser button ) revelation 1 tagalog 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible at! Noun apokalypsis is a Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, what does the.