Sabihin sa kanila na alamin ang mga katotohanang itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo. 2 Halin pa gid sang una ang Pulong kaupod na sang Dios. Si Cristo ang Atong Manlalaban. 2 Naroroon na nga siyang kaharap ng Diyos sa simula. Sin embargo, hay muchas personas que tienen un tiempo muy difícil en creer que el perdón está disponible para… Ano ang ipinagawa ni Jesus sa dalawang disipulong ito? Ver Capítulo. Matututuhan ng mga estudyante ang mga Pangunahing Doktrina kapag pinag-aralan at tinalakay nila ang mga banal na kasulatan at kapag pinag-aralan at inunawa nilang mabuti ang mahahalagang talata. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Hebreos 10:23 Ang pinakamalawak na tinatanggap ng mga skolar ng Bibliya na paliwanag para dito ang hipotesis ng dalawang ... Sa pananaw na ito, ang Lucas ay maaaring orihinal na nagsimula sa Lucas 3:1 kay Juan Bautista. Inaanyayahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na mag-aral pa tungkol sa Kanya. Ang Pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibotan. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. 1 Juan 1:9. Kaya't sinabi niya, Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. +1.86% Source: Philippine Statistics Authority [3] [9] [11] [12] In the 2015 census, the population of San Rafael, Bulacan, was 94,655 people, [3] with a density of 620 inhabitants per square kilometre or 1,600 inhabitants per square mile. (Mt. Ibuod ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–28 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan) na ipinaliliwanag na ang mga Judio ay nagsugo ng mga saserdote kay Juan Bautista upang magtanong kung siya ang Mesiyas. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:43–46, at sabihin sa klase na alamin kung ano ang ipinagawa ng Tagapagligtas kay Felipe. Aling mga salita sa talata 45 ang nagpapahiwatig na nakatanggap si Felipe ng patotoo tungkol kay Jesucristo pagkatapos niyang tanggapin ang paanyaya ng Tagapagligtas na sumunod sa Kanya? Ang nakasulat sa Juan 1:14 ay maliwanag: na " nagkatawang-tao ang salita (NPV) Walang sinabi sa talata na ang Diyos na nagsalita ang nagkatawang tao!. Huwag mong baguhin ang pagkakasunud-sunod ng pag-aaralang banal na kasulatan para magpokus sa mga Pangunahing Doktrina. Esta mañana leí una porción de 1ª de Juan, y recordé una enseñanza rara que escuché hace mucho. Exodus 24:12-18 • 2 Peter 1:16-21 • Matthew 17:1-9 Mayroon Pa Sa Valladolid, Spain, kung saan pumanaw si Christopher Columbus noong 1506, nakatayo ang isang monumento bilang parangal sa dakilang manlalakbay. Sabihin sa magkakapartner na ang isa sa kanila ay tuturuan ang kapartner nila nang isang minuto tungkol kay Jesucristo gamit ang mga doktrinang natukoy ng klase sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). 2 - Ang mga puno ay malalaki. 7:12–19). LBLA. Tapusin ang lesson na ibinabahagi ang iyong patotoo sa mga alituntuning natukoy sa klase sa araw na ito. Marron, Solapa, Ind. Sabihin sa klase na pakinggan kung ano ang nangyari nang tanggapin ni Natanael ang paanyaya na mag-aral kay Jesus. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens à grandir dans leur foi. Isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas.). Sino sina Elias at Elijah? 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Pulong kaupod na sang Dios, kag ang Pulong mismo Dios. RVR 1960, Piel Imit. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Tanging ang mga isinulat ni Juan ang naglalaman ng mga turo tungkol sa Liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan. Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. 1 Tingnan # Jn. 1—9. 1 Corintios 1:9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 1ra Juan 1:9 Reina Valera 1960 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. (Dapat matukoy ng mga estudyante ang doktrina tulad ng sumusunod: Si Jesucristo ang Ilaw ng Sanlibutan. Read full chapter Juan 1:14, 29. Tagalog Bible: Luke. Romanos 5:8-10 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Bibliya Tagalog Holy Bible . Magdispley sa pisara ng larawan ni Jesucristo. (Dapat matukoy ng mga estudyante ang alituntuning tulad ng sumusunod: Kapag tinanggap natin ang paanyaya na mag-aral at sumunod kay Jesucristo, magkakaroon tayo ng sariling patotoo tungkol sa Kanya.). Maraming Judio sa panahon ni Jesus ang naghintay sa pagdating ng isang propeta na magiging katulad ni Moises ngunit hindi siya ang Mesiyas. Pagsamahin ang dating magkakapartner sa unang aktibidad sa simula ng lesson. En vista de la naturaleza y de la conclusión del libro de Apocalipsis, el cual parece ser la palabra final de Dios para la humanidad, yo creo que Juan probablemente escribió sus epístolas antes de ese libro. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sabihin sa klase na alamin kung ano ang ipinahayag ni Juan Bautista tungkol kay Jesucristo. Para sa detalyadong paliwanag hinggil dito, tingnan Ang Bantayan, Abril 15, 1996, pahina 28-29. Florante at Laura Saknong 1-25 (Paliwanag sa Bawat Saknong) 1 - Ang gubat ay madilim. Fue así: ‘Todo el mundo conoce 1 Juan 1:9, “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” Sin embargo [siguió el … 3. 1 Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: Ang sinag ng araw ay hindi makapasok . Ang kanilang tanong ay tumutukoy marahil sa propesiya ni Moises sa Deuteronomio 18:15: ‘Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Dios ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid, na gaya ko; sa kaniya kayo makikinig.’ Gayunman, sa pagtatanong kay Juan kung siya ‘baga ang propeta’ kahit sinabi na ni Juan na hindi siya ang Cristo, ipinakita ng mga Judiong ito na hindi nila naunawaan na ang Mesiyas din ang tinutukoy ng propesiya ni Moises. Sa ganitong paraan, ang liwanag ni Cristo ay nauugnay sa konsiyensya o budhi ng tao at nagsasabi sa kanya ng tama sa mali (Moro. Pagkatapos ng sapat na oras, itanong: Bakit mahalaga para sa sinuman na malaman ang mga doktrinang ito tungkol kay Jesucristo? Ipaliwanag na gumagamit tayo ng mga salita upang makipag-ugnayan at maipahayag ang ating mga saloobin, damdamin, at ideya sa iba. 5 - Nakatatakot ang mga punong … 3:1; Mc. Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, inihayag ng Panginoon ang isang mas kumpletong tala tungkol sa itinugon ni Juan sa mga pinunong Judio, na nagpapakita ng kaalaman ni Juan tungkol sa kanyang sariling misyon bilang isang taong pumarito upang ihanda ang daan para sa Mesiyas. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:19 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Neutral tayo sa pulitikal na mga bagay yamang naglilingkod tayo bilang mga embahador o sugo ng Kaharian ng Diyos at ang ating buhay ay nakaalay sa Diyos. 1 Juan 4. 28:1-15; Mar. “Tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan” Tanging ang mga isinulat ni Juan ang naglalaman ng mga turo tungkol sa Liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan. Quienes buscan fervorosamente la sabiduría celestial nunca se quejarán de haber perdido su esfuerzo; la libertad del don no elimina la necesidad de nuestra diligencia, Juan vi, 27. Ang Magandang Balita ng Langit ay “Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan,” (1 Mga Taga Corinto 15:3). "Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang … (Tingnan sa D at T 88:5–13.). Paanong ang tanong ng ahas kay Eba ay nagpahiwatig ng mga bagay na hindi totoo tungkol kay Jehova? 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Pagpartner-partnerin ang mga estudyante. 3:1-18) 19 Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Pagkatapos ng aktibidad na ito, sabihin sa ilang estudyanteng naturuan tungkol kay Cristo na ibahagi sa klase kung ano ang itinuro sa kanila ng kapartner nila. 3:1-12; Mc. 4 - Ang mga bulaklak ay Nakalulungkot tingnan. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. 1:4; Lu. Kung may isang tao na nagpaplano na siya ay magtatayo nang bahay, may bahay naba? (Gen. 3:1-5; 1 Juan 5:3) Paano nagsisilbing babalang halimbawa si Eba para sa atin? Introduce aquí tu comentario... Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión: Correo electrónico (obligatorio) (La dirección no se hará pública) Nombre (obligatorio) Web. Ipaliwanag na ang kasunod na itinuro ni Apostol Juan ay tungkol kay Juan Bautista. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Iniisip ng ilan na ang sinabi ni Jesus sa Juan 20:22, 23 ay nagpapakitang may mga tao na maaaring magpatawad sa kasalanang nagawa ng kaniyang kapuwa sa Diyos. Juan 1:9-14. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Si Juan ay isang Elias, na ibig sabihin ay isang tagapagpauna ng Mesiyas, ngunit hindi siya ang Elias, na si Jesucristo, ang Mesiyas. Pinaniniwalaang nasulat ang aklat na ito noong mga 63 A.D. (bagaman 68 A.D. o sa pagitan ng 75 A.D. at 85 A.D. ayon sa iba).Sinasaklawan ng mga pahina nito ang buhat sa pag-akyat ni Hesus sa kalangitan magpahanggang … 1:1; Efe. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Dura (RVR 1960 Nelson Study Bible, Hardcover), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed), Biblia Letra Gigante RVR 1960, Piel Fabricada Negra, Ind. ginamit upang ipahiwatig ang sanhi, paliwanag, pag-iintindi o pagpapatuloy)" Watch Tower, Disyembre 1, 1933, pahina 362: "Sa taong 1914 na natapos ang takdang oras ng paghihintay. FEAST OF SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR SATURDAY, DECEMBER 26, MATTHEW 10:17-22 (Acts 6:8-10, 7:54-59; Psalm 31) KEY VERSE: "You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved" (v. 22). Ituro ang larawan ni Jesucristo at ang mga katotohanang nakasulat sa pisara at itanong: Anong iba pang katotohanan o paglalarawan tungkol kay Jesucristo ang maidaragdag natin mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. “Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan” (1 Juan 1:9). Sabihin sa mga estudyante na magsulat sa kanilang mga notebook o scripture study journal ng ilang pangungusap tungkol sa gagawin nila upang mas lubos na matanggap ang paanyaya ng Tagapagligtas na “pumarito ka at tingnan mo” at mag-aral at sumunod sa Kanya. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:9 . En esta sección te hemos preparado una serie de imágenes cristianas acerca de este texto bíblico para que puedas tener claro que solo debemos confesarnos ante Dios, ya que Él es justo para perdonarnos. Leather, Brown, Flap, Ind. Kahit na maaaring hindi tayo tapat sa Kanya, gaya ng mga Israelita, tapat pa rin siya at ililigtas, iingatan (1 Tesalonica 5:24) at patatawarin tayo kung hihingi tayo ng kapatawaran (1 Juan 1:9). Anong paanyaya ang ibinigay ni Felipe kay Natanael? (RVR 1960 Super GtPt Bible, Imit. 1 Juan 1:9 - Biblia Nueva Version Internacional . Maging ang amoy, nakabibigat ng kalooban. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Tila ang pangunahing layunin ng ating paglalakbay sa buhay na ito at ang mga kasagutan sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay natin ay mauuwi sa dalawang napakaikling bahaging ito sa simula ng ministeryo ng Tagapagligtas sa mundo. 1:14, 15; 1 Juan 2:16) Sa anong paraan hindi pinanagutan nina Adan at Eba ang ginawa nila? Ang Eat Bulaga! At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Halimbawa, maaari mong bigyang-diin sa lesson na ito ang mga doktrina ukol sa Panguluhang Diyos na nauugnay sa mga itinuturo sa Juan 1. ), Tulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga Pangunahing Doktrina. I-assign ang isa bilang narrator, ipabasa naman sa isa ang mga sinabi ni Jesus, at sa isa pa ang sinabi ni Natanael. —Buscad y hallaréis; pedid y se os dará. 5. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Primera Epístola del Apóstol Juan. Sabihin sa klase na alamin kung paano inilarawan ni Juan si Jesus at ang Kanyang ebanghelyo. ara na ang ginatawag nga Pulong. “He Hath Filled the Hungry with Good Things,”, Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19, Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:6–10, Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:11–18, Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–34, Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–28, Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33, “Katahimikan ng Budhi at Kapayapaan ng Isipan,”. Quienes buscan fervorosamente la sabiduría celestial nunca se quejarán de haber perdido su esfuerzo; la libertad del don no elimina la necesidad de nuestra diligencia, Juan vi, 27. 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Pakinggan akong manalangin. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:6–10 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). 1 Juan 1:9 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual . Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Kaya sa King James Version ang pagkakasalin ay ganito " and the word was made Flesh'' ( at ang salita ay ginawang laman). Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga piging at pagdiriwang ay madalas na idinaraos sa kaharian ng Berbanya dahil masayahin ang hari’t reyna na namumuno dito na sila Don Fernando at Donya Valeriana. Sinunod ng Prinsipe ang ermitanyo. Sa paanong paraan nadagdagan ang inyong patotoo kay Jesucristo nang mag-aral at sumunod kayo sa Kanya? 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Sa halip, tukuyin at tulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga Pangunahing Doktrina kapag itinuturo na ang mga ito at nakapaloob sa lesson. Sa pag-aaral ng klase ng Juan 1:35–51, sabihin sa mga estudyante na alamin kung ano ang magagawa natin upang matanggap (o mapalakas) ang ating sariling patotoo kay Jesucristo bilang Tagapagligtas. 1 Sang una pa nga daan, # 1:1 Sang una pa nga daan: ukon, Sang wala pa matuga ang kalibutan. Si Jesus ang Salita ng Diyos dahil Siya ang tagapagpahayag o kinatawan ng Ama sa mundo; Siya ang nagpapahayag ng mga salita ng Ama; Siya ang sugo ng kaligtasan [tingnan sa D at T 93:8]; Siya ang sakdal o perpektong halimbawa ng pagsunod sa salita ng Diyos; Siya ang nagbibigay ng mga salita ng buhay na walang hanggan; at ang Kanyang salita ay nagbibigay ng buhay. Halimbawa, sa Juan 1, si Jesus ay tinukoy bilang “ang Salita” at bilang “Kordero ng Diyos.”. 1 Juan 1:7; 1 Juan 1:9 Read chapter in La Biblia Reina-Valera (Español) 1 Juan 2. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Ano ang nangyari pagkatapos tanggapin ni Natanael ang paanyayang mag-aral kay Jesus? 2 Gipadayag # Juan 1:14. na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. The mystery of the Incarnation must be seen alongside the … Inanyayahan ni Jesucristo ang mga tao na mag-aral sa Kanya. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “ang ilaw ay lumiwanag sa sanlibutan, at hindi ito naunawaan ng sanlibutan”? Sabihin sa magkakapartner na ang isa sa kanila ay tuturuan ang kapartner nila nang isang minuto tungkol kay Jesus na parang kakaunti lamang ang nalalaman nito tungkol kay Jesucristo. Chapter Parallel Compare. Sa paanong paraan angkop na titulo ang “ang Salita” kay Jesucristo? 2004, 15). Ano ang gusto ninyo?’ Ang pangalawa ay ang Kanyang itinugon sa ating sagot, anuman ang sagot na iyan. Ang mga Israelita ay alipin sa Ehipto. Kabaligtaran niyan, partikular na nagsulat si Juan para sa mga taong naniniwala na si Jesus ang Cristo. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. Ibong Adarna Buod Kabanata 1: Ang Berbanya (Saknong 1-29) Ang kaharian ng Berbanya ay tanyag bilang isang sagana at may payapang pamumuhay. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. 1:11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; Karamihan sa mga nakatala sa Ebanghelyo Ayon kay Juan ay hindi matatagpuan sa mga Ebanghelyo Ayon kina Mateo, Marcos, at Lucas, na isinulat upang tulungan ang mga Judio at mga Gentil na maniwala na si Jesus ang Mesiyas at ang Tagapagligtas ng sangkatauhan. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:3 (sa Gabay sa mga Banal ng Kasulatan), at ipahanap sa klase ang karagdagang katotohanan na itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo. Nagpatotoo rin si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan Siya. 1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 1 Juan 3:1-9. Sunod namang binuhusan nito si … Juan 3:16. “Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa” (Oseas 11:8b). “Naunawaan ni Juan, ang tila hindi naunawaan ng mga saserdote at Levita, na mayroong iba’t ibang kahulugan ang pangalan at titulong Elias (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, ‘Elias’; scriptures.lds.org). Hinihikayat nito ang lahat ng taong may isip sa buong mundo na makilala ang mabuti sa masama, ang tama sa mali. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Itinuro ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol ang mga sumusunod tungkol sa Liwanag ni Cristo: “Ang Liwanag ni Cristo ay ang banal na kapangyarihan o impluwensya na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Jesucristo ang Panganay ng Ama sa espiritu [tingnan sa D at T 93:21], Siya ay katulad ng Diyos at kabilang sa mga espiritung nagtipon “bago pa ang mundo” [Abraham 3:22–24], at Siya ang pinili ng Ama mula pa sa simula [tingnan sa Moises 4:2]. 3 - Ang mga baging (vines) at balat ng mga prutas ay makati. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:38–39. Mag-aral sa akin, maglakad kasama ko, kausapin ako, maniwala. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa …