Mga Susing Talata: Galacia 2:16: "alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Galacia 2. Celts of Gallic decent, they are formed from three tribes, the Tectosages, Tolistobogii, and Trocmi, who come together in council at Drynemeton, a sacred … Kung ang tao'y mapapawalang-sala sa pamamagitan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo! … Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng Magandang Balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, “Bakit mo pinipilit ang mga hindi Judio na mamuhay na parang mga Judio? Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng Kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan sa akin. Pennsylvania had the highest population of Galacia … Kaya malaya na akong mamuhay para sa Dios. JimLaS 52 seconds ago 1 min read. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Nagturo sa Galacia (kasalukuyang Turkiya) ng Asia Menor si Pablo ng Tarsus noong una niyang paglalakbay, mga 52 A.D. Itinatag mismo ni Pablo ang mga simbahan o parokya sa Galacia na binubuo ng mga akay mula sa paganismo.Pagkatapos ng paglisan ni Pablo sa Galacia, nangaral sa mga Galata ang ilang mga Kristiyanong … 1CO:4:21 1 Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. (Galacia 6:2) Comments. Isinama ko rin si Tito. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Judio. Galacia Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy … (translation: Tagalog… Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! Galacia 2:20 - Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Cristo Jesus, at gawin ulit tayong alipin. 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Liham sa mga Taga-Galacia. Magandang Balita Biblia Update. Next: Mga Taga-Galacia 6:8-10. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Fundada polo primeiro emperador, Octavio Augusto (30 a.C. - 14 d.C.), no 25 a.C., cubrindo a maior parte da antiga Galacia celta, coa súa capital en Ancara. The book of Acts tells the story of the early church. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Related Stories . 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Galacia ... Galacia 6:2. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio. Liham sa mga Taga-Galacia 2:1-21 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Kasama ko sina Bernabe at Tito. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Kabanata 2 . 6 videos Play all 48 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga GALACIA Magandang Balita Biblia PAHAYAG (AUDIO BIBLE TAGALOG) - Duration: 1:47:26. aira's vlogs slime 448,498 views 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … 20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang … But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko. Hinding-hindi! 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang … Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Judio. ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako tungod nga nagp Galacia 2:1-21 Liham sa mga Taga-Galacia 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. Leave a Reply Cancel reply. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. You must be logged in to post a comment. Ikaw nga mismo na isang Judio ay namumuhay na parang hindi Judio.”, Kaming mga ipinanganak na Judio ay iba sa mga hindi Judio na itinuturing, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. 1 Makalipas # Gw. Isinama ko rin si Tito. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Judio na nagbibigay diin sa pagtutuli. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. 2. dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog Bible Verse. The most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in 1920. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … Kaya nga kaming mga Judio ay sumampalataya rin kay Cristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. , kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Dios sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga hindi Judio, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga Judio. Mga Taga-Galacia 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Galatians 2:20 Justified by Faith. Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo la dirigió a iglesias organizadas durante su 2º y su 3er viajes misioneros (16:6; 18:23). —1Co 16:1; 2Co 9:1, 2. 11:30; 15:2. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Ang Pagtanggap kay Pablo bilang Apostol. : 2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … Baixo as reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Noong dumating si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya. Hindi! Hindi natin kinalilimutan na pinalitan Niya ang ating pagiging walang halaga ng Kanyang walang kapantay na halaga, ang ating kasalanan ng Kanyang katwiran, at ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin (Galacia 2:20). Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Judio. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo ay matagpuang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Galacia 6:2 1 min read. Galatia Faction : Fierce warriors and highly prized mercenaries, the Galatians crossed the Bosporus at the beginning of the third century BC, eventually settling in Asia Minor. Previous: Mga Taga-Galacia 6:2-5. Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio.