Verse 3:21. CONFIDENCE BEFORE GOD IN THE TRUTH (1 John 3:19-24) Deeds of love give assurance of a relationship with God. Living a life of faith in Jesus and of Christian love assures us of abiding in God no matter what our feelings may at times tell us. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil. Love is the basis for God’s judgment despite the doubts caused by the schism (1 John 2:28). 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … John 3 You Must Be Born Again. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 ... 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. John 3:30 Some interpreters end the quotation with verse 36. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, ... 19 Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Read John 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. John 3:19 English Standard Version (ESV). 19 And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. ... Verses 3:19, 20.